[cs_heading column_size=”1/1″ heading_title=”งานประกันคุณภาพการศึกษา” heading_style=”1″ heading_size=”28″ heading_align=”left” bottom_border=”on” heading_divider=”off” heading_font_style=”normal” heading_color=”#1e99bf”] [/cs_heading]

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ตารางที่ 1 ความสำเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

นโยบาย/วิสัยทัศน์

ที่คณบดีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

คะแนนประเมิน
1. ด้านคุณภาพคน 4.50
2. ด้านคุณภาพหลักสูตร 4.50
3. ด้านคุณภาพบัณฑิต 4.75
4. ด้านคุณภาพสังคม 4.80
รวม 4.64

ตารางที่ 2 ผลการนำแนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีสู่การปฏิบัติ

แนวคิด/นโยบายของสภามหาวิทยาลัย คะแนนประเมิน
1. การสร้างคน 4.25
2. การสร้างบัณฑิต 4.75
3. การสร้างความเป็นเลิศ 4.50
4. การสร้างระบบบริหารที่ดี 4.50
5. การสร้างศักยภาพสู่อาเซียน 4.75
6. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ดี 4.80
7. พัฒนาภูมิปัญญาถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล 4.50
8. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 4.60
รวม 4.58

ตางรางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ.

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. คะแนนประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ของคณะ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 23 ตัวบ่งชี้ 4.18

ตางรางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพของตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สมศ.

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สมศ. คะแนนประเมิน
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ของคณะ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 17 ตัวบ่งชี้ 3.94

ตารางที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มิติของการประเมิน คะแนนประเมิน
1. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3.30
2. การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.43
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.57
4. ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 3.42
5. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.57
6. แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม 3.45
7. ผลความสำเร็จตามพันธกิจ 3.45
คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.45

ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินผลงานของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

องค์ประกอบของการประเมิน น้ำหนัก คะแนน คะแนน X ประเมิน
1. ความสำเร็จตามนโยบาย/วิสัยทัศน์ที่คณบดีนำเสนอสภาฯ 40 4.64 185.60
2. การนำแนวคิด/นโยบายของอธิการบดีและสภาฯ สู่การปฏิบัติ 20 4.58 91.60
3. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สกอ. 10 4.18 41.80
4. ผลการประเมินตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ สมศ. 10 3.94 39.40
5. คุณภาพการบริหารงานของคณบดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 20 3.45 60.00
คะแนนประเมินเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

น้ำหนัก x คะแนน

100

4.27
ระดับผลการประเมิน ระดับดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยนานาชิตการท่องเที่ยว

ความคิดเห็นที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากข้อมูลจากการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

          จุดแข็ง

                   1. มีโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่เป็นนวัตกรรม เช่น โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ/ภาษาต่างประเทศ/เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมเฉพาะด้านทางคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบอาชีพ

                   2. มีความหลากหลายในวิชาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาที่สาม เช่น รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส ฯลฯ

                   3. มีการเปิดสอนวิชาภาษาบาฮาซา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

                   4. มีการจัดตั้ง Toastmaster Club เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                   5. มีการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านภาษาผ่านโปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx

                   6. มีนักศึกษาจากประเทศอาเซียนร่วมศึกษากับนักศึกษาไทย

                   7. มีโครงการร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับบริษัทการบินไทยและภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอื่น ๆ

                   8. มีคณาจารย์ที่ทุ่มเทและใกล้ชิดกับนักศึกษาเพราะเป็นอาจารย์รุ่นใหม่

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

1. เสนอให้มีความยืดหยุ่นในระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อให้วิทยาลัยสามารถใช้งบประมาณในการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติผ่านตัวแทน เพื่อความเป็นนานาชาติ

2. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านหอพักของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

3. สร้างห้องปฏิบัติการทางการบินและการโรงแรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์จริงในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

4. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมจัดการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์วิชาชีพ

5. ควรมีการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่มีอายุน้อยและขาดประสบการณ์

6. ควรเร่งส่งเสริมการวิจัย การขอตำแหน่งทางวิชาการและลดภาระงานและด้านอื่น ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

7. ควรเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร

8. ควรเร่งใช้ประโยชน์จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม

9. ควรสร้างความแตกต่างระหว่างหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติในด้านผู้สอน และคุณภาพการเรียนการสอนด้านอื่น ๆ

10. ควรหาแนวทางในการจ้างงานของอาจารย์ชาวต่างชาติมากกว่า 1 ปี หรือสามารถบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้

11. ควรเร่งพัฒนาระบบการประสานงานภายในคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมี 3ศูนย์

12. ควรปรับระบบการเรียนการสอนเป็น Trimester เพื่อให้สามารถรองรับนักศึกษานานาชาติจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

13. ควรเพิ่มความเป็นนานาชาติผ่านการจัดกิจกรรมนานาชาติ การใช้ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย การเปิดหลักสูตรอบรม หรืออาจนำบางวิชาที่สามารถโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาจัดการเรียนการสอน

14. ควรเร่งก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าของวิทยาลัย