[cs_heading column_size=”1/1″ heading_title=”งานประกันคุณภาพการศึกษา” heading_style=”1″ heading_size=”28″ heading_align=”left” bottom_border=”on” heading_divider=”off” heading_font_style=”normal” heading_color=”#1e99bf”] [/cs_heading]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ การท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
  ข้อ 1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
  ข้อ 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
  ข้อ 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
สรุปผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ 1.1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF 3.85 3.80 4.00

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิต ป.ตรี ที่ได้งานทำ

              หรือประกอบอาชีอิสระภายใน 1 ปี

98.96%

4.95

86.87%

4.34

100%

5.00

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

         Ÿ การรับนักศึกษา

         Ÿ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

4.00 3.00 4.00

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

        Ÿ การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ

             และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี

          Ÿ การพัฒนานักศึกษา/เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

             ในศตวรรษที่ 21

3.00 3.00 4.00

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

         Ÿ การคงอยู่

         Ÿ การสำเร็จการศึกษา

         Ÿ ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

3.00 3.00 3.00

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

        Ÿ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

        Ÿ ระบบการบริหารอาจารย์

        Ÿ ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.00 2.00 4.00
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33 0.67 1.67
        Ÿ ร้อยละของ อ.ประจำหลักสูตรที่คุณวุฒิ ป.เอก

20%

5.00

0%

0.00

20%

5.00

        Ÿ ร้อยละของ อ.ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ

0%

0.00

0%

0.00

0%

0.00

        Ÿ ผลงานวิชาการของ อ.ประจำหลักสูตร

36%

5.00

8%

2.00

0%

2.00

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

         Ÿ การคงอยู่ของอาจารย์

         Ÿ ความพึงพอใจของอาจารย์

3.00 3.00 3.00

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

         Ÿ การออกแบบหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตร

         Ÿ การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

4.00 4.00 4.00

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน

         Ÿ การกำหนดผู้สอน

         Ÿ การกำกับติดตามตรวจสอบ มคอ.3 และ มคอ.4

             และการจัดการเรียนการสอน

         Ÿ การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย

             การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

4.00 2.00 3.00

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน

         Ÿ การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF

         Ÿ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ นศ.

         Ÿ การกำกับ มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7

4.00 3.00 4.00

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบ TQF

100%

5.00

100%

5.00

100%

5.00

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

         Ÿ การดำเนินการของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยการ

             มีส่วนของ อ.ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน

             การเรียนรู้

         Ÿ จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ

             เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

         Ÿ การปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ

            ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

4.00 4.00 4.00
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.86 3.14 3.74

     การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

          จุดเด่น :

       1. อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แต่ยังขาดประสบการณ์ในการสอน การบริหารหลักสูตร การสร้างผลงานวิชาการ หลักสูตรและคณะควรพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างอาจารย์มืออาชีพ ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

       2. หลักสูตร/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในชุมชนพื้นที่ทางการท่องเที่ยว มีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่หลากหลาย ช่วยส่งเสริมการผลิตนักศึกษาให้ใช้ความรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ได้ดี ทั้งนี้ควรจัดกิจกรรมที่สอดรับ/สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัด เพิ่มช่องทางในการหางบประมาณมาดำเนินกิจกรรมของหลักสูตร/วิทยาลัย เป็นการพัฒนานักศึกษาอีกช่องทางหนึ่งด้วย

          จุดที่ควรพัฒนา :

       1. หลักสูตร ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร มคอ. ต่างๆ ในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างเอกสาร มคอ. 2 – มคอ.6 ให้กับอาจารย์ในหลักสูตร ที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างน้อย เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณอุดมศึกษาแห่งชาติ

       2. หลักสูตร ควรเร่งพัฒนาแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มีข้อคำถามสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ในมคอ. 2 ของหลักสูตร เพื่อสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 อย่างครบถ้วน

       3. อาจารย์ประจำหลักสูตร ควรดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ในด้านการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร มคอ.3/4 ของรายวิชาในหลักสูตร โดยต้องเชื่อมโยงมาจาก มคอ. 2 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

       4. หลักสูตร ควรจัดการ/จัดหางบประมาณ เพื่อรองรับการออกภาคสนามของนักศึกษา ตามรายวิชาในหลักสูตร เพื่อลดภาระของนักศึกษาที่มากเกินไป

         สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา

          1. หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาด้านบุคลิกภาพนักศึกษาและการสอนให้เรียนรู้จากสถานที่จริง ตอบโจทย์คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาอย่างชัดเจน

          2. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษาให้มากขึ้น เช่น เพิ่มการอบรมภาษาอังกฤษ หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนด้านภาษาที่สาม เป็นต้น

          3. หลักสูตร ควรมีการจัดสรร/จัดการด้านงบประมาณการออกภาคสนามตามรายวิชาในหลักสูตร เพื่อลดภาระของนักศึกษาลงอีกทางหนึ่งด้วย

          4. หลักสูตร ควรมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานสำหรับวิชาชีพ  เช่น วิชาการว่ายน้ำ เป็นต้น

 

     การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

          จุดเด่น :

       1. อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แต่ยังขาดประสบการณ์ในการสอน การบริหารหลักสูตร การสร้างผลงานวิชาการ หลักสูตรและคณะควรพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างอาจารย์มืออาชีพ ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

       2. บัณฑิตที่เป็นผลผลิตของหลักสูตร มีงานทำงานที่ตรงสาขา ในหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ควรใช้พลังความสำเร็จของศิษย์เก่ามาช่วยพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรในด้านต่างๆ

       3. หลักสูตร มีการทำความร่วมมือในการดำเนินการหลักสูตรกับสายการบิน เช่น การบินไทย บางกอกแอร์เวย์ เป็นต้น

          จุดที่ควรพัฒนา :

       1. หลักสูตร ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร มคอ. ต่างๆ ในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างเอกสาร มคอ. 2 – มคอ.6 ให้กับอาจารย์ในหลักสูตร ที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างน้อย เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณอุดมศึกษาแห่งชาติ

       2. หลักสูตร ควรเร่งพัฒนาแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มีข้อคำถามสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ในมคอ. 2 ของหลักสูตร เพื่อสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 อย่างครบถ้วน

       3. หลักสูตร ควรมุ่งเน้นการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะให้ครบถ้วน โดยมีการวางแผนกันตั้งแต่ต้นปีการศึกษา มีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ โดยปรากฏใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ให้รองรับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา

          1. หลักสูตรมีจุดเด่นในประเด็นการเปิดโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้จริงจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ทำให้มีโอกาสในการมีงานทำสูง

          2. หลักสูตรมีการพัฒนานักศึกษาด้านบุคลิกภาพในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

          3. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาให้มากขึ้น เช่น เพิ่มการอบรมภาษาอังกฤษ หรืออุปกรณ์การเรียนการสอนด้านภาษาที่สาม เป็นต้น

     การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

          จุดเด่น :

       1. อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แต่ยังขาดประสบการณ์ในการสอน การบริหารหลักสูตร การสร้างผลงานวิชาการ หลักสูตรและคณะควรพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างอาจารย์มืออาชีพ ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

       2. เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ตอบรับกับการจัดการศึกษาในโลกยุคปัจจุบัน ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น ตอบโจทย์ความคุ้มทุนในการดำเนินการหลักสูตรของคณะ

       3. หลักสูตร เปิดดำเนินการอยู่ในแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่ สอดรับกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ได้เป็นอย่างดี

          จุดที่ควรพัฒนา :

       1. หลักสูตร ควรจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสาร มคอ. ต่างๆ ในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างเอกสาร มคอ. 2 – มคอ.6 ให้กับอาจารย์ในหลักสูตร ที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างน้อย เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณอุดมศึกษาแห่งชาติ

       2. หลักสูตร ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ให้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยจัดกลุ่มนักศึกษาตามความสามารถเป็น ต่ำ/กลาง/สูง และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม ตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

       3. หลักสูตร ควรมุ่งเน้นการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะให้ครบถ้วน โดยมีการวางแผนกันตั้งแต่ต้นปีการศึกษา มีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ โดยปรากฏใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ให้รองรับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       4. หลักสูตร ควรจัดการ/จัดหาห้องปฏิบัติการเฉพาะของหลักสูตร เช่น ห้องปฏิบัติการจำลองทางการบิน เป็นต้น

อีกทั้งควรเพิ่มสัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เพียงร้อยละ 30

         สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา

          1. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างเข้มข้นตอบคุณลักษณะศึกษาของหลักสูตรเป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ควรเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานก่อนจึงจะเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษชั้นสูงต่อไป จะเกิดผลกับนักศึกษามากกว่า

          2. หลักสูตรควรมีการเพิ่มเติมห้องปฏิบัติการของหลักสูตรในด้านต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน

ใส่ความเห็น