18 เม.ย. 2561

ขุนทะเลขุมทรัพย์ทางการท่องเที่ยวที่รอการเจียรนัย

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศจากรายได้ กว่า 27.54 ล้านล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.47 %

ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมชม  แหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ  ป่าไม้   ภูเขา   แม่น้ำ   ทะเล   หาดทราย  ศิลปกรรมและโบราณสถาน แต่ยังรวมถึง อาหารการกิน   ประเพณีวัฒนธรรม   วิถีชีวิตของคนไทย  ที่มีน้ำใจดีเป็นมิตร  ยิ้มแย้มแจ่มใส   จนมีคำเฉพาะที่ใช้พูดถึงประเทศไทย

 

สำหรับตำบลขุนทะเล ก็เป็นอีกพื้นหนึ่งที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ บึงน้ำขนาดใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางน้ำ เป็นพื้นที่พักผ่าผ่อนหย่อยใจ  วิถีชีวิต การประกอบกอบอาชีพ และเป็นแหล่งดูนกนานาพันธ์ เดิมตำบลขุนทะเลมีเพียง 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 2 บ้านท่าไม้เหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านดอนเกลี้ยง ต่อมาประมาณปีพุทธศักราช 2486 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ได้เข้ามาจัดตั้งนิคมสร้างตนเองขุนทะเล เพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร และได้ตัดเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนสุราษฎร์-นาสาร ผ่านกลางตำบลขุนทะเลตลอดแนว พร้อมทั้งได้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ เป็นหมู่ที่ 4 บ้านควนยูง หมู่ที่ 5 บ้านซอย 10 เมื่อ พ.ศ. 2504 เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้จัดแบ่งเขตหมู่บ้านออกเป็น หมู่ที่ 4 บ้านควนยูง หมู่ที่ 5 บ้านซอยสิบ และเปลี่ยนชื่อบ้านน้ำซับเป็นบ้านนิคม หมู่ที่ 1 เมื่อประมาณปี 2517 ได้แยกหมู่ที่ 2 บ้านท่าไม้เหลี่ยม ออกเป็นหมู่ที่ 6 บ้านห้วยเสียน และตั้งชื่อ หมู่ที่ 2 ใหม่เป็นบ้านท่าอู่ ปัจจุบันตำบลขุนทะเล ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนิคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าอู่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนเกลี้ยง หมู่ที่ 4 บ้านควนยูง หมู่ที่ 5 บ้านซอย 10 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเสียน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นิคม หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ หมู่ที่ 9 บ้านภูธรอุทิศ หมู่ที่ 10 บ้านใหม่จัตวา พื้นที่ตำบลขุนทะเลมีเนื้อที่ทั้งหมด 45,382 ไร่ หรือประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี  อบต.มะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.วัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4009 จากเขตเทศบาลเมือง ถนนสายสุราษฎร์ธานี – นาสาร ถึงตำบลขุนทะเล ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอถึงตำบลขุนทะเลประมาณ 10 กม  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทำสวนยางพารา การปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน  ชมพู่ ฝรั่งกระท้อน มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน(http://www.thaitambon.com/)

จากการศึกษาพื้นที่ขุนทะเลในปี 2561 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้เก็บข้อมูลสถาพพื้นที่พร้อมทั้งศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ที่น่าสในคือ การรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ ที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยว พัฒนาคน พัฒนาทรัพยากรที่มีในชุมชนไปพร้อม ๆ กัน หลังจากนี้วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ก็จะดำเนินการพัฒนากลุ่มผู้มีความสนใจเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป โดยวางการดำเนินงานในพื้นที่ตลอด 5 ปี ต่อจากนี้  ขุมทรัพย์แห่งนี้จะได้รับการเจียรนัยไปในทิศทางใดคงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน