30 เม.ย. 2556

กำหนดการอบรมมัคคุเทศก์ ณ โรงแรมร้อยเกาะ (ล่าสุด)

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศเฉพาะพื้นที่)

รุ่นที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

——————————————————————————————————————————–

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556

08.00 . – 08.30 . ลงทะเบียน

08.30 . – 09.00 . พิธีเปิดการอบรมโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

09.00 . – 12.00 . หัวข้อ : อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ

โดย วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว

12.00 . – 13.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . – 16.00 . หัวข้อ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

โดย วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว

17.00 . – 20.00 . หัวข้อ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โดย คุณภาณุ วรมิตร

20.00 . – 21.00 . ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในชีวิตประจำวันด้านสังคมและการท่องเที่ยว เช่น

การใช้โทรศัพท์ การพูดเกี่ยวกับวันและเวลา (1 ชั่วโมง)

โดยทีมงานอาจารย์ชาวต่างประเทศและไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

09.00 . – 12.00 . หัวข้อ : บทบาทหน้าที่ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์

โดย คุณสมเชาว์ โกศล

12.00 . – 13.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . – 17.00 . หัวข้อ : วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์และฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ

การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์

โดย คุณสมุทร สุวรรณชูศรี

17.00 . – 20.00 . หัวข้อ : ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ (3 ชั่วโมง)

โดย คุณสมุทร สุวรรณชูศรี

20.00-21.00 . หัวข้อ การฝึกพูดภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริม

การท่องเที่ยวของรัฐ

โดย วิทยากรจากกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2556

09.00 . – 12.00 . หัวข้อ : มนุษยสัมพันธ์

โดย ผศ.วิรุฬห์ ทองอำภา

12.00 . – 13.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . – 16.00 . หัวข้อ : จิตวิทยาการให้บริการ

โดย อาจารย์นิรมล จันทร์สุวรรณและอาจารย์พุทธชาด หนูนาค

17.00 . – 20.00 . หัวข้อ : การฝึกพูดในที่ชุมชนภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดย อาจารย์เบญญา จริยวิจิตร

20.00 . – 23.00 . ภาษาอังกฤษด้านสังคมและการท่องเที่ยว 2 (3 ชั่วโมง) เช่น การนัดหมาย

ใน สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติและอื่นๆ การแต่งกายในสถานที่ท่องเที่ยว การแก้ปัญหาเมื่อของโดยขโมย

โดยทีมงานอาจารย์ชาวต่างประเทศและไทย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2556

09.00 . – 12.00 . หัวข้อ : ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

โดย อาจารย์ศิริอร เพชรภิรมย์

12.00 . – 13.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . – 16.00 . หัวข้อ : หัวข้อ : เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดย คุณเทพสิน ผ่องแก้ว

17.00 . – 19.00 . หัวข้อ : ฝึกทักษะต่างประเทศด้านเทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

โดย ทีมงานอาจารย์เบญญา จริยวิจิตร

19.00 . – 21.00 . ภาษาอังกฤษใช้ชีวิตประจำวัน 1 เช่น การทักทายแบบสากล การพูดคุย

เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เกี่ยวกับตารางเวลาของรถไฟ เครื่องบิน และรถทัวร์ (2 ชั่วโมง)

โดย ทีมงานอาจารย์ชาวต่างประเทศและไทย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

09.00 . – 12.00 . หัวข้อ : สถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่น

โดย คุณภาณุ วรมิตร

12.00 . – 13.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . – 15.00 . หัวข้อ : ฝึกภาษาต่างประเทศด้านสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์

พื้นเมืองและของที่ระลึก

โดย ทีมงานอาจารย์เบญญา จริยวิจิตร

17.00 . – 20.00 . หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก

โดย อาจารย์กัลญา แก้วประดิษฐ์

20.00 . – 22.00 . ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2 เช่น การเจ็บป่วย การชำระเงิน

ร้านอาหาร โรงแรมและการนวดเพื่อสุขภาพ (2 ชั่วโมง)

โดย ทีมงานอาจารย์ชาวต่างประเทศและไทย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

09.00 . – 12.00 . หัวข้อ : โรงแรมและสถานที่พักแรมในท้องถิ่น

โดย คุณเชาวพงศ์ ธิติสวัสดิ์และทีมงาน

12.00 . – 13.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . – 16.00 . หัวข้อ : ภัตตาคาร และร้านอาหารในท้องถิ่น

โดย อาจารย์ยกสมน เจ๊ะเฮง

17.00 . – 19.00 . หัวข้อ : ฝึกภาษาต่างประเทศด้านโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหารใน

ท้องถิ่น

โดย ทีมงานอาจารย์เบญญา จริยวิจิตร

19.00 . – 21.00 . ภาษาอังกฤษในด้านการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น

การต่ดรองในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ การเข้าชมสวนสัตว์ การเปิดบัญชี

ธนาคาร (2 ชั่วโมง)

โดย ทีมงานอาจารย์ชาวต่างประเทศและไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

09.00 . – 12.00 . หัวข้อ : การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว

โดย คุณวิโรจน์ นาคแท้

12.00 . – 13.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . – 16.00 . หัวข้อ : หลักการและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย คุณวิโรจน์ นาคแท้

17.00 . – 20.00 . ภาษาอังกฤษในด้านการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การ

แลกเงินตราต่างประเทศ การพูดคุยด้านน้ำหนักของกระเป๋าลูกทัวร์ ด้าน

การต่อรองราคาในการซื้อสินค้า (2 ชั่วโมง)

โดย ทีมงานอาจารย์ชาวต่างประเทศและไทย

20.00-22.00 . หัวข้อ การฝึกพูดภาษาอังกฤษการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ

หลักการ และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย ทีมงานอาจารย์เบญญา จริยวิจิตร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

09.00 . – 12.00 . หัวข้อ : การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

โดย ตำรวจท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี

12.00 . – 13.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . – 16.00 . หัวข้อ : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฝึกทักษะ

โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

17.00 . – 20.00 . หัวข้อ : พระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

โดย อาจารย์สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 (ศึกษาดูงาน)

13.00 . คณะพร้อมกันที่โรงแรมร้อยเกาะ อำเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14.00 . ศึกษาดูงาน แวะฟาร์มหอยนางรม สินมานะฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

16.00 . ศึกษาดูงาน แวะชมแหล่งโบราณคดีเขาคา

18.30 . รับประทานอาหารเย็นและเดินทางเข้าที่พักโรงแรมพร้อม รับฟังการบรรยาย

สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายกสมาคมธุรกิจ

ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

22.00 . พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 (สอบภาคปฏิบัติ)

07.00 . รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ตัวเมือง นครศรีธรรมราช

8.30 . สอบภาคปฏิบัติ เดินทางถึงตัวเมือง นครศรีธรรมราช นมัสการวัดพระมหา

ธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดหลวง (พระอารมหลวง) ชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เป็น

วัดคู่บ้านคู่เมือง นครศรีธรรมราชอันอาจกล่าวได้ว่าเป็นวัดสำคัญที่สุดวัดหนึ่งของ

ภาคใต้มีโบราณ สถานที่สำคัญที่สุด คือ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ปลียอดทองคำเป็น

ศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนชาวใต้ตลอดมา

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 . เดินทางสู่หมู่บ้านคีรีวง เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่คู่กับธรรมชาติ และต้นแบบการจัดการ

ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เยี่ยมชมกลุ่มชาวบ้านที่มีการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เช่น

ผลไม้แปรรูป กลุ่มผ้ามัดย้อม เป็นต้น

16.30 . เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

19.00 . เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสาร : กำหนดการอบรมมัคคุเทศก์ ณ โรงแรมร้อยเกาะ พร้อมรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือก

ใส่ความเห็น