17 ธ.ค. 2562

นักศึกษาวิชาธุรกิจการบิน ฝึกปฏิบัติการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ณ ศูนย์ฝึกลูกเรือ บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

วันนี้ 17 ธ.ค. 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฝึกปฏิบัติงานการบริการบนเครื่องบิน ณ ห้องโดยสารจำลอง (Mock Up) ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน โดยทีมครูฝึกลูกเรือของบริษัทการบินไทย ทั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนเสมือนการทำงาน ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนขึ้นเครื่อง การสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการบริการอื่นๆ