18 ก.ย. 2562

ปัจฉิมนิเทศ นศ.ธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ปัจฉิมนิเทศ นศ.ธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มีกำหนดสำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 65 คน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนและบริการต่างๆ วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย หลังสำเร็จการศึกษา และร่วมรับฟังในเวทีเสวนาแนวทางการทำงานและสมัครงานตามสายอาชีพจากศิษย์เก่า โดยหวังว่านักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำแนวคิดที่ได้รับฟังจากโอวาทของผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลต่างๆ จากศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในการทำงานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคต