05 พ.ค. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวให้การต้อนรับนายอำเภอ ผู้นำหมู่บ้านและอสม.อำเภอเกาะสมุย ในการจัดประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำหมู่บ้าน

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทรองเที่ยว และดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดี ร่วมต้อนรับต้อนรับ นายธีระพงษ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย ผู้นำหมู่บ้านและอสม.อำเภอเกาะสมุย ในการจัดประชุมชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำหมู่บ้าน ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

ซึ่งจัดโดยอำเภอเกาะสมุย การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำหมู่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการประชุมดังกล่าวตามนโยบายแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเป็นที่พึ่งให้กับท้องถิ่นชุมชน