ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรบ้านภูริน นำร่องศึกษาศักยภาพพื้นที่สู่การท่องเที่ยวชุมชนเกษตร

งานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรบ้านภูริน
นำร่องศึกษาศักยภาพพื้นที่สู่การท่องเที่ยวชุมชนเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ คงเผือก รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดร.สิญาธร นาคพิน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว พร้อมด้วย บุคลากรงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น คณะต่างๆ ลงพื้นที่จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรบ้านภูริน ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมุ่งพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการแปลงเกษตรปลอดสารพิษ การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปพืชเศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด การศึกษาทุนและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน