พุมเรียงโมเดล

จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบนเส้นทางพุมเรียง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่สู่ดินแดนที่ เรียกว่า อาณาจักรศรีวิชัย สามารถพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดการสร้างงาน สร้าง รายได้ให้กับประชาชนและรายได้ของประเทศในภาพรวม หากทุกหน่วยงานร่วมส่งเสริม สนับสนุนการ ดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดดุลยภาพกับทรัพยากรที่มี อย่างหลากหลาย มหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พิจารณาเห็นว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทุนทางสังคมและทรัพยากรอย่างหลากหลาย จึงควรได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างเอาจริงเอาจัง จึงได้กําหนดให้มีการระดมสรรพกําลังทาง วิชาการของมหาวิทยาลัยลงไปรับใช้ชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อไป

พุมเรียง สุราษฎร์ธานี         การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลของประเทศจึงให้ความสําคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่ง ตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึง นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น ภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูก ผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ ต่างๆ จึงได้มีการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใด มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ชัดเจน บนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และบุคลากรภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจัย สําคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศนั้นๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของ ตนให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลัก ในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยวแห่งชาติได้จัดทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติพ.ศ. 2555–2559 เพื่อเป็นแผนหลักในการ พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาถึงแม้จะประสบความสําเร็จในแง่ของจํานวน และรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการพบว่ายังมีข้อจํากัดหลายประการที่ทํา ให้การดําเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้สะท้อนให้เห็นได้จากตัวชี้วัดการจัดอันดับ ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง (Travel and Tourism Competitiveness Index) ของ World Economic Forum หรือ WEF โดยในปี 2556 ความสามารถใน การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยอยู่ในอันดับ 43 จาก 140 ประเทศทั่วโลกหรืออันดับ 9 จาก 25 ประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก โดยตัวชี้วัดด้านมาตรฐานการเดินทางและการท่องเที่ยวยังเป็นจุดอ่อน สําคัญของประเทศไทย รองลงมา คือ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจ ประเด็นสําคัญที่ควรจะมีการพิจารณา คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยเดินมาถูกทิศถูกทาง แล้วหรือไม่และจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ประเทศไทยจะประสบภาวะ

วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ แต่เมื่อผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วนักท่องเที่ยวก็ ยังกลับมาเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงถึงความเชื่อมั่นที่นักท่องเที่ยวมีต่อเมืองไทย ในขณะเดียวกัน ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก การท่องเที่ยวไทยยังมีปัญหาสะสมมาอย่าง ยาวนานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวความไม่พร้อมของสิ่งอํานวย ความสะดวกปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ทักษะและองค์ความรู้ของ บุคลากรท่องเที่ยวขีดความสามารถในการรองรับของแหล่ง รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐ และการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ความล้าสมัยของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ดังนั้นหากประเทศไทยยังจําเป็นต้องอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจหลัก ให้กับประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายได้และการจ้างงานเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ชุมชนและสังคมไทยแล้วควรจะมีการทบทวนทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ศักยภาพและโอกาสที่จะเกิดขึ้นและเพื่อเป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนพุมเรียง
2. เพื่อฟื้นฟูพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุล
3. เพื่อเสริมสร้างพลังอํานาจการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวประชารัฐ

เป้าหมายโครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ :พื้นที่ตําบลพุมเรียงอําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป้าหมายเชิงคุณภาพ : มีการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายครบวงจร

ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์

1. จุดท่องเที่ยวพุมเรียงได้รับการพัฒนาเพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2. ชุมชนเก่าพุมเรียงได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว
3. ภูมิทัศน์ในจุดท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาน่าสนใจ
4. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

5. ได้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยท่านพุทธทาส

กิจกรรม – วิธีดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพุมเรียง
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง และท่านพุทธทาส
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะมวยไชยาเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมมหกรรมอาหารพื้นถิ่นพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบสื่อความหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลตําบลพุมเรียง
กิจกรรมที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลตําบลพุมเรียง
กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด เพื่อมุ่งสู่พุมเรียง Zero Waste
กิจกรรมที่ 9 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

Information

Find More