40 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based)

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้รับงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และวิทยาลัยฯได้กำหนดจัดโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมและสอบทานข้อมูลการท่องเที่ยวตามภูมิศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) ของจังหวัดดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ๔ จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย โดยมีรายละเอียดกิจกรรมประกอบด้วย ถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอ พัฒนาเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และแปลภาษาต่างประเทศ งบประมาณโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ในวงเงินทั้งสิ้น 1,955,250 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ตามแผนการใช้เงินที่ได้รับอนุมัติจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภายใต้สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คัดเลือกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คัดเลือกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินงาน วิทยาลัยได้ดำเนินการแบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่มตามจังหวัด โดยมี บุคลากรของวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ระยะคือ กิจกรรมสำรวจพื้นที่ โดยคัดเลือกพื้นที่จังหวัดละ 10 แหล่งท่องเที่ยว เมื่อได้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และจัดทำแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบภาพถ่ายและวีดีโอแนะนำ แปลภาษา จัดทำเว็บไซต์  และแอพพลิเคชั่น  ล่องเรือดูโลมานาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เขาป่าคะนังตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ความเชื่อศรัทธา ชัยบุรีเมืองเก่า พัทลุง อำเภอชัยบุรี จังหวัดพัทลุง  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบ่อพระดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ชุมชนท่องเที่ยววิถีเกาะนางคำ เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  เขาปู่ ดูวิว ควนไข่หด หลาดสีเขียวชุมชนคนไสประดู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  ชุมชนบ้านขามสายน้ำมีชีวิต ต.ลำสิน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ชุมชนบ้านป่าเล เขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สวนสละ เขาจันทร์ สไลเดอร์ป่า ชุมชนป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  ชุมชนเขารามโรม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ชุมชนพรหมโลก อำเภอพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช ล่องเรือชมลำบางปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พิปูน เลกลางเขาเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมชาติ ศรัทธา ลานสกา ช้างกลาง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ป่าชุมชนต้นน้ำวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  หมู่บ้านทอกระจูดควนเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  รถชมเมืองประวัติศาสตร์ 1000 ปี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ลู่ล่าสปาโคลน

พื้นที่จังหวัดชุมพร

พื้นที่จังหวัดชุมพร

พื้นที่จังหวัดชุมพร

พื้นที่จังหวัดชุมพร

บ้านแหลม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตำนานแม่เจ้าอยู่หัวเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  อ่าวทุ่งมหา ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  อ่าวบางสน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  บ้านท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  บ้านธรรมชาติวรรณภัสสร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  เกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  แพท่าสะท้อน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  เหวโหลม โฮมสเตย์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ชมรมรักษ์เรือใบโบราณ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  อุทยานธรรมเขานาในหลวง (ท่องเที่ยวชุมชนตำบลในยวน) อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด อำเภอคีรีรัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ถ้ำเขาประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  น้ำตกผาแดง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมืองโบราณเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เขาเทพ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ่างน้ำผุดบางสวรรค์ อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เกาะเสร็จ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และท่องเที่ยวชุมชนตำบลในบาง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการเราก็จะได้แนะนำแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ พร้อมทั้ง Application เพื่อใช้ในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวต่อไป