วนช.ร่วมสาขาการจัดการภัยพิบัติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทางน้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลพุมเรียง

บริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลพุมเรียง ภายใต้โครงการพุมเรียงโมเดลเมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม เทศบาลตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากป้องกันสาธารณภัยเขต 11 ป้องกันสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากร การจัดอบรมได้แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่ชุมชนสามารถดัดแปลงมาใช้เพื่อลดความสูญเสียของผู้ประสบภัย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการช่วยเหลือซึ่งบางคนได้รับการฝึกมาบ้างแล้ว ทำให้ได้มีการทบทวนวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ “สิ่งสำคัญวิทยากรได้เน้นย้ำความปลอดภัยทางทะเลสิ่งแรกคือประมาณกำลังตัวเอง ว่าจะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้หาอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถลอยตัวเพื่อคอยความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง”
สำหรับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับผิดชอบโครงการภายใต้โครงการพุมเรียงโมเดลจำนวน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยงพุมเรียง. การพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรนำเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรม กำลังดำเนินงานเพื่อให้โครงการพุมเรียงโมเดลบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้