คณะกรรมการบริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ
ประธานกรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
นางสาววิชชุตา ให้เจริญ
รองประธานกรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์
กรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
นางสาวกนกวรรณ ศรีขวัญ
กรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
นางสาวจารีย์ พรหมณะ
กรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์
กรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
นางสาวจิตรี ไทรทอง
กรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม
กรรมการ
นางสาวภรณ์ภักตรา ศักดา
กรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
ดร.นิศารัตน์ ไทยทอง
กรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
นางสาวมัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์
กรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
ดร.ศันสนีย์ เกียรติคีรี
กรรมการ
ประวัติเพิ่มเติม
นายพิทักษ์ ทองเกษม
กรรมการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
นายอดิเทพ สุวรรณขำ
กรรมการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวเสาวนีย์ นุชภู่
กรรมการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
นายภูวนาถ ติระจิตราภร
กรรมการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
นายเจตนัยธ์ เพชรศรี
กรรมการและเลขานุการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาววาสนา เพชรกาศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกร
ข้อมูลเพิ่มเติม