06 ก.พ. 2563

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนฮังการี

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ให้การต้อนรับ

 Miss Zsanett Hortobagyi และ Miss Lili Borsanyi นักศึกษาจาก Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism 

      เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม โดยมี อ.จิตรีไทรทอง ปฐมนิเทศให้คำแนะนำก่อนการปฏิบัติงาน ร่วมกับ ดร.นภัทร นาคสวัสดิ์

      โดยในครั้งนี้ โรงแรมเฟิร์สบังกะโล ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

       นักศึกษาแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism ประเทศฮังการี ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม