26 มิ.ย. 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่​ ปีการศึกษา​ 63​ รูปแบบออนไลน์​

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับทราบข้อมูลการลงทะเบียน การเรียนการสอน แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เครื่องแบบนักศึกษาและเครื่องแบบเฉพาะของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อันจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้พร้อมด้วย ดร.จิรติ พูนเอียด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จารีย์ พรหมณะ ได้มีเวทีพูดคุยตอบข้อสักถามจากนักศึกษา และชี้แนวทางปฏิบัติในการเรียนของนักศึกษา มาตรการในการป้องกัน Covid 19 เพื่อนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ต้องเตรียมตัวให้เหมาะสม ความรับผิดชอบนักศึกษาต้องมี พร้อมพบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ จากการปฐมนิเทศออนไลน์ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาใหม่ ปี 63 เข้าชมเป็นจำนวนมาก โดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเว็บเพ็จของวิทยาลัยฯ และกลุ่ม Facebook ของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้มียอดแชร์กิจกรรมจำนวนกว่า 100 แชร์ และมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสด จำนวนมากว่า 170 คน