29 พ.ย. 2562

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศ ฮังการี

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศ ฮังการี

มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism ประเทศฮังการี ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม

จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดังนี้

 

  • คุณสมบัติ

1.1 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

1.2 มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

1.3 มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการให้บริการเป็นอย่างดี

1.4 มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดี

1.5 สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับทั้งหมด และค่าครองชีพ

1.6 เป็นนักศึกษามีความประพฤติกรรมดี ไม่เคยลงภาคทัณฑ์ และถูกพักการเรียนมาก่อน

1.7 เป็นนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทยเท่านั้น

 

  • การรับสมัคร

2.1 วันรับสมัคร

– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้

– วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562

2.2 สถานที่รับสมัคร

– สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย ติดต่อ นายนลวัชร์ ขุนลา (เจตน์)

2.3 หลักฐานการสมัคร

– ใบสมัคร

– ประวัติส่วนตัว (Resume)

– หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง

– ผลการเรียน

– ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

– เรียงความ ประมาณ 5-6 บรรทัด (สิ่งที่คิดว่าจะได้รับ)

 

  • การสอบ

3.1 วันสอบ

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

3.2 สถานที่สอบ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3.3 ข้อสอบ

– ข้อเขียน (ความรู้ทั่วไป,ความรู้ด้านการบริการ,ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ)

– สัมภาษณ์

 

  • การพิจารณาและประกาศผล

4.1 เกณฑ์การพิจารณา

ผลการเรียน                       ร้อยละ ๑๐

ผลการเข้าร่วมกิจกรรม     ร้อยละ ๑๐

ผลการสอบข้อเขียน          ร้อยละ ๕๐

ผลการสอบสัมภาษณ์       ร้อยละ ๓๐

4.2 วันประกาศผล

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

4.3 สถานที่ประกาศผล

ประกาศผลบนเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว https://inter.sru.ac.th

 

Icon

รายละเอียดการรับสมัครและประกาศ 104.69 KB 10 downloads

เอกสารประกาศและรายละเอียด ของโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
Icon

ใบสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (DOC) 458.35 KB 19 downloads

ใบสมัครร่วมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
Icon

ใบสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (PDF) 358.77 KB 12 downloads

ใบสมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...