04 พ.ค. 2562

แนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เพิ่มแบบชี้แจงรายละเอียดการปรับแก้งานวิจัยตามผลการพิจารณาตรวจรับ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download