23 ส.ค. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

* รายชื่อเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศ์เฉพาะภูมิภาคกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้

รุ่นที่ 1  อบรมระหว่างวันที่ 26 เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562


Icon
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมมัคคุเทศก์-2562