04 ก.ย. 2562

วนช. จัดโครงการอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมีอัตลักษณ์ คือ (1) บุคลิกภาพดี (2)  มีจิตบริการ (3) เชี่ยวชาญภาษา (4) รักษาสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  เห็นถึงความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี เพราะเมื่อนักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี จะเกิดความมั่นใจมากขึ้น ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าหลากหลายสไตล์ที่เหมาะสม และฝึกทักษะการแต่งหน้า การแก้ไขจุดบกพร่องบนใบหน้า ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดูดียิ่งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเป็นที่ยอมรับ      มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมในการทำงานในงานบริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


การที่นักศึกษาจะดำเนินชีวิตสู่เส้นทางของการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้นั้น ต้องมีความมุ่งมั่น อดทน มีความสามารถ  จังหวะและโอกาสที่เอื้ออำนวย  ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งในหนทางสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จนั้นได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพาเราฝ่าฟันให้เป็นจริงได้ นั่นคือ“บุคลิกภาพ” เพราะบุคลิกที่ดี สง่างามก็มีชัยไปกว่าครึ่ง  บุคลิกภาพเป็นส่วนสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงตัวตนและภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความศรัทธา ความน่าเชื่อถือ และความประทับใจแก่ผู้เรียนและผู้พบเห็น อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้การประกอบอาชีพประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น


จึงได้จัดกิจกรรมนี้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เข้าใจความต้องการด้านแรงงานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการการปรับตัว และพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแรงงานที่มีศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในอนาคตมีความพร้อมในการทำงานในอาชีพที่สนใจหลังจากจบการศึกษาแล้ว