24 ก.ค. 2562

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


22 กรกฎาคม 2562 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

23 กรกฎาคม 2562 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ

24 กรกฎาคม 2562 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

คณะกรรมการ


ผศ.ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศลประธานกรรมการ
อ.ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราชกรรมการ
อ.ดร.สิญาธร นาคพินคณะกรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ธนาวิทย์ บัวฝ้ายกรรมการและเลขานุการ