ผลการเรียนรวมทั้งหมด

 

* CA และ GP ให้ดูจากผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด ในระบบบริการการศึกษา (https://reg.sru.ac.th) โดยให้ใช้ CA และ GP ส่วนที่อยู่ด้านขวามือ (CUMULATIVE TO THIS SEMESTER)

ผลการเรียนที่คาดว่าจะได้ในเทอมนี้
จำนวนหน่วยกิตสะสม
เกรดเฉลี่ยสะสม
ชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60
ชั้นปีที่ 2-4 ต่ำกว่า 1.80
กรณีขอสำเร็จการศึกษา ต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.00