12 มี.ค. 2563

โครงการยุวชน มรส. สร้างชาติ ณ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว  ระหว่างวันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าร่วมโครงการยุวชน มรส. สร้างชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรับผิดชอบอำเภอเวียงสระ ทำการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลท้องของจากชาวบ้านใน 5 ตำบลของอำเภอเวียงสระ ได้แก่ ตำบลเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง ตำบลเขานิพันธ์ ตำบลทุ่งหลวง และตำบลคลองฉนวน ทำให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของชุมชน  และความต้องการชุมชน เพื่อนำมาคิดวิเคราะห์นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน โดยกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ วิศวกรสังคม ซึ่งบัณฑิตจะต้องมีทักษะการเป็นวิศวกรสังคม ประกอบด้วย การมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา และมีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม 

ข่าวโดยนางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์