21 พ.ย. 2562

สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำนักศึกษา นำเที่ยวเชิงบูรณาการ สร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย

สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำนักศึกษา นำเที่ยวเชิงบูรณาการ สร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการจัดการเรียนการสอน วิชา การวางแผนการจัดรายการนำเที่ยว หลักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาสร้างประสบการณ์จากาารปฏิบัติงานจริง ทั้งในด้านกระบวนการจัดการบริษัททัวร์ การบริหารจัดการโปรแกรมทัวร์ พร้อมกิจกรรมเชิงนิเวศ และเทคนิควิธีการพากย์ทัวร์ของมัคคุเทศก์อย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงได้นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติกิจกรรมนอกสถานที่ ในโครงการฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวเชิงบูรณาการ ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี