22 พ.ค. 2562

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ร่วมมือกับ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ได้ร่วมกันจัดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี นายณัฐวุทธิ์ แก้วมีศรี รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย มาเป็นประธานเปิดงานในพิธี และ ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและขับเคลื่อนพระราโชบาย ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา ได้มากล่าวให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการ แก่ผู้เข้าอบรมมัคคุเทสก์ จำนวน 140 คนโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มัคคุเทศก์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ทักษะเฉพาะอาชีพ และความรู้เฉพาะภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ