21 ต.ค. 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วนช. จัดอบรมเทคนิคการสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC เพื่อพิชิตคะแนน 500 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัด “โครงการอบรมเทคนิคการสอบทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC เพื่อพิชิตคะแนน 500 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2” ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562 ณวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการท่องเที่ยว และวิชาเอกธุรกิจการบิน ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนำไปใช้ในการสอบวัดได้ โดยมีวิทยาลัยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย์รภัสศักย์ เหตุทอง และ อาจารย์พันธิวา จีนไทย ผู้มากประสบการณ์สอน