25 ก.พ. 2563

อบรมจราจรปลอดภัยด้วยเราเข้าใจและใส่ใจ

สโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการอบรมจราจรปลอดภัยด้วยเราเข้าใจและใส่ใจ ขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องละไม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา ได้รู้ถึงเรื่องกฎหมายจราจร/กฎระเบียบและเครื่องหมายจราจรตลอดทั้งการขับขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับตนเองหรือเกิดกับผู้อื่น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานขนส่ง อำเภอเกาะสมุย คุณวรกิตติ ไชยชนะ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุย และอาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ และอาจารย์อาจารย์จารีย์ พรหมณะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการของสโมสรนักศึกษาในครั้งนี้