19 มิ.ย. 2562

วนช.ส่งนักศึกษา ไปฮังการี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา จำนวน 2 คน คือ นายมะไฟซู อารง (น้องโจ้) สาขาธุรกิจการบิน ปี 3 และนางสาวพิรามล ภู่เจริญ (น้องมิ้นท์) สาขาการท่องเที่ยว ปี 3 เพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยตลอดระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างเดือน มีนาคม-มิถุนายน 2562 ณ Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism ประเทศฮังการี ได้เรียนรู้ เปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองนอกห้องเรียน ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น กล้าพูดมากขึ้น เรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ และเพิ่มทักษะการทำงานด้านการโรงแรม