คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการ ของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว


มาตรฐานการต้อนรับผู้รับบริการ

 1. สอบถามความต้องการของผู้รับบริการก่อนเสมอ
 2. สอบถามความต้องการโดยใช้คำพูด “สวัสดีครับ/ค่ะ ต้องการติดต่อเรื่องอะไรครับ/ค่ะ”
 3. ให้การต้อนรับผู้รับบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี
 4. มองสบตา พายิ้มพิมพ์ใจ ปราศรัยทักทายผู้มารับบริการก่อนเสมอ

 

มาตรฐานการรับโทรศัพท์

 1. รับโทรศัพท์ทันทีเมื่อได้ยินเสียงเรียก หากมีเหตุผลจำเป็นต้องรับโทรศัพท์ช้าไม่ควร ให้เสียงกริ่งดังเกิน 3 ครั้ง
 2. กล่าวคำทักทาย โดยพูดว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ, (ชื่อหน่วยงาน), (ชื่อผู้รับโทรศัพท์), รับสายครับ/ค่ะ”
 3. เมื่อผู้รับบริการแจ้งความต้องการแล้ว ให้ผู้รับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารับสายโดยเร็ว
 4. กรณีที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่อยู่หรือไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ ให้ผู้รับโทรศัพท์สอบถาม รายละเอียดต่างๆ จากผู้ที่โทรเข้ามา เช่น ชื่อผู้โทร เบอร์ติดต่อกลับ เรื่องที่ต้องการจะติดต่อเพื่อ แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 

มาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่

 1. มีความเอาใจใส่ และเต็มใจในการให้บริการ ขณะให้บริการ ต้องมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เสมอ
 2. ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่และเต็มกำลัง
 3. ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามลำดับ ก่อน-หลัง
 4. ถ้าหากมีผู้รับบริการมาก เกิดการบริการที่ล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดใดๆ ต้องกล่าวคำว่า “ขอโทษ” เสมอ

 

มาตรฐานด้านกระบวนการการให้บริการ

 1. ให้บริการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และเป็นขั้นเป็นตอน
 2. ให้บริการภายในเวลาที่กำหนด ด้วยความสะดวกรวดเร็ว หากดำเนินการไม่ได้ ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้รับบริการ ทราบด้วยวาจาที่สุภาพ
 3. ให้บริการได้เสร็จสิ้นตามระเบียบ