28 พ.ย. 2562

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดโครงการ “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจัดโครงการ “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย”

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ “โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย” ตามแนวคิดที่ว่า โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

โครงการดังกล่าวเห็นความสำคัญของครู ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสามารถได้รับโอกาสลงมือปฏิบัติจริง จึงริเริ่มให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้“โรงเรียนสร้างพลเมือง ห้องเรียนประชาธิปไตย” ตามแนวคิดโรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดความเหมาะสมต่อบริบทของการศึกษาบนเกาะสมุย อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการบริการวิชาการต่อชุมชนที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นสมาชิกอยู่ด้วย กิจกรรมภายในโครงการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทคนิคการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มีหัวใจ การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในเกาะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือทัศนศึกษาแก่นักเรียนต่อไป


<p></p>