28 ต.ค. 2562

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้จัด“อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ประจำปีการศึกษา 2562”โดยกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Lab) 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ประจำปีการศึกษา 2562

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานการเรียนและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากยิ่งขึ้น