21 พ.ค. 2563

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ วนช. อบรมการใช้ การใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ Cisco WebEx และแนะนำการใช้อีเมลมหาวิทยาลัยฯ

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Digital Department) โดยนายพิทักษ์ ทองเกษม ได้ทำการจัดการอบรม (ภาษาอังกฤษ) ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ภาษาที่ 3 อาจารย์ มีอาจารย์ภาษาที่ 3 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ Ms. Audrey Arles, Mr.Han Seong IL, Mr.Hisahiro Yamada และ Ms.Tatiana Litvinova ได้เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติจริง สำหรับการเตรียมพร้อมด้านการสอนออนไลน์ ในหัวข้อการใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ Cisco Webex และการใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานเครื่องมือสำหรับการสอนออนไลน์ให้กับอาจารย์ ในการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาช่วงเฝ้าระวังจากโรคติดเชื้อ COVID-19