12 พ.ค. 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษา IST ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือต้านภัยไวรัส COVID-19

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษา IST ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือ มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดความมีจิตอาสา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษา IST ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “ ผู้นำนักศึกษา IST ผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือต้านภัยไวรัส COVID-19” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์จารีย์ พรหมณะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนางสาวศรีสุดา แก้วอำรัตน์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาจากสโมสรเข้าร่วมโครงการ โดยในการดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร ทวีโรจนการ อาจารย์ ดร.อรณิช เผือกคง นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี และ ดร. พีรพงศ์ หนูช่วย เป็นผู้ควบคุมการผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือในโครงการ


กิจกรรมในโครงการนี้เพื่อผู้นำนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ร่วมผลิตแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และส่งต่อความห่วงใยสุขภาพของทุกท่าน โดยแจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือส่งต่อให้กับทุกคนพี่น้องของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวได้ใช้ป้องกันโรคไวรัส COVID – 19