วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบ 5 รับตรงอิสระ

เปิดรับสมัครออนไลน์ 9-14 มิถุนายน 2563

เครื่องแบบนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (Uniform)

ทัวร์ชม

“วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมีปณิธานที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในระดับชาติและระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาสหวิทยาการ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล”

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว! 2563 รอบ 5 รับตรงอิสระ

เปิดรับสมัครออนไลน์ 9-14 มิถุนายน 2563

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรไม่รวมค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา

วิชาเอกการท่องเที่ยว และวิชาเอกการโรงแรม

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

13,000 บาท

2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

12,000 บาท * 7 ภาคเรียน

84,000 บาท

3 ค่ากิจกรรม

300 บาท * 3 ปี

900 บาท

4 ค่าประกันอุบัติเหตุ

150 บาท * 3 ปี

450 บาท

รวม

98,350 บาท

วิชาเอกธุรกิจการบิน

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23,700 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

22,700 บาท * 7 ภาคเรียน

158,900 บาท
3 ค่ากิจกรรม

300 บาท * 3 ปี

900 บาท
4 ค่าประกันอุบัติเหตุ

150 บาท * 3 ปี

450 บาท
รวม 183,950 บาท

* ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในแต่ละวิชาเอก ด้านล่างนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ
กิจกรรมการรับสมัคร