10 มี.ค. 2563

การท่องเที่ยวจัดนิทรรศการวัฒนธรรม 4 ภาค เรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมไทย

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค ผลงานของนักศึกษาวิชาเอกการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 ประกอบการศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทย ผ่านการประดับตกแต่งซุ้มวัฒนธรรมประจำภาค การนุ่งห่มเครื่องแต่งกาย อาหาร และการใช้ภาษาถิ่น เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์นำเอาความรู้จากการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
นางสาววิชชุตา ให้เจริญ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า ปัจจุบันนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้ในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ผ่านกระบวนการต่างๆ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาการท่องเที่ยวได้ทำลงมือปฏิบัติงาน ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ รู้หน้าที่ของตนเองและที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีม