27 ส.ค. 2563

ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายหัวข้อ “DIGIDAL MARKETING เพิ่มโอกาสหาทางออกในอุตสาหกรรมบริการ ยุค New Normal”

ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายหัวข้อ “DIGITAL MARKETING เพิ่มโอกาสหาทางออกในอุตสาหกรรมบริการ ยุค New Normal” โดย ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Content Creator AvocadoX by Phusit การบรรยายในหัวข้อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการตลาดดิจิทัลเพื่อธุรกิจการบิน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ (วิชาเอกธุรกิจการบิน) อาจารย์ประจำรายวิชา อาจารย์จารีย์ พรหมณะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย

https://forms.gle/QKjjQVLymsYVAp1G7