หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เป็นต้น
Apply Now