31 ม.ค. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิญาธร นาคพิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญญา จริยวิจิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์