20 มี.ค. 2563

ประกาศ ปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทดแทนการดำเนินการแบบเดิม

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เรื่อง ปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพทดแทนการดำเนินการแบบเดิม

จากประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรฐการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน

  1. ให้ปรับกระบวนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับธรรมชาติรายวิชา
  2. การวัดผลและการประเมินผลการเรียนให้ดำเนินการในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา แทนการสอบในห้องเรียนโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ
  3. สำหรับการฝึกงานทุกรูปแบบให้หลักสูตรพิจารณายกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจึงขอประกาศ ให้บุคลากรสายวิชาการดำเนินการดังนี้

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ขอให้คณาจารย์ผู้สอน ใช้รูปแบบการสอนออนไลน์ และ/หรือรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ
  2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขอให้คณาจารย์ผู้สอนกำหนดการให้คะแนนโดยคำนึงถึงมาตรฐานวิชาการ และให้อยู่ในกรอบเวลาของการสำเร็จการศึกษา
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว covid-19