28 ส.ค. 2563

วนช. ร่วมเสวนา “พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาจังหวัดฯ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และภาคีการท่องเที่ยวเกาะสมุยร่วมเสวนาให้ความรู้ โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาจังหวัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อาจารย์ และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวเกาะสมุย ประกอบด้วย นางศุภกาญจน์ ยอดฉุน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.เกาะสมุย) นายวรสิทธิ์ ผ่องคำพันธ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย นางขนิษฐา เรืองศรี ประธานกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวการเกษตร ร่วมเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและพัฒนาจังหวัดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในวันนี้วันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเฉวงการ์เด้น บีชรีสอร์ต โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดรับประเด็นการพัฒนา บูรณาการข้อมูลจากพื้นที่จริงเพื่อการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องสอดรับกับความต้องการของพื้นที่มากขึ้น (Area based development project)