05 มิ.ย. 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบ 5 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย) 9-14 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
⏰ รอบ 5 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย)
📍 9-14 มิถุนายน 2563 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
👉🏼เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม (GPA) ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ที่สำเร็จการศึกษา/จบหลักสูตร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

📍 16 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
📍 18 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
📍 19 มิถุนายน 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
📍 20-22 มิถุนายน 2563 บันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
📍 20-22 มิถุนายน 2563 ชำระเงินค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
📍 ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยรอประกาศ

เรียนที่ อำเภอเกาะสมุย