12 มิ.ย. 2563

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติอาหารนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย

12 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติอาหารนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ การท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย สังเกตการเรียนการสอนรายวิชาครัวและภัตตาคาร ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ )โดยมี ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวและ ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ