04 ส.ค. 2563

ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมการรับรองการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีศูนย์ฝึกสบการณ์วิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนำร่อง เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของชาวต่างชาติหลังวิกฤตโคโรนาไวรัส COVID-19 จัดโดยสำนักทะเบียนมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว สาขาภาคใต้ เขต 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมละไม ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย

โดยมี คุณอารัญ บุญชัย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุม ร่วมรับฟังความคิดเห็นและสำรวจความพร้อมของจังหวัด โดยการพูดคุยเป็นการรวบรวมข้อมูลความพร้อมของพื้นที่หากเปิดรับการท่องเที่ยวนานาชาติ ในด้านสาธารณสุข ด้านความรู้สึกของคนในพื้นที่ ด้านความพร้อมของผู้ประกอบการ และด้านความพร้อมการรองรับของหน่วยงานรัฐ พร้อมกันนี้ยังได้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐาน รวมถึง Villa Quarantine และสถานที่ท่องเที่ยว ที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข (Clean Together) หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (SHA) ในการเตรียมการเพื่อรองรับการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

🌴🌴