26 มิ.ย. 2563

การอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรมยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 โดย คุณปราณี แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมี ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

**