23 ส.ค. 2563

ประชุมจัดทำแผนการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเกาะสมุย ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวสมุย ภายใต้รูปแบบ Samui Bubble Model เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกประเทศ การตรวจเชื้อ ณ ประเทศต้นทาง การตรวจ ณ สนามบินในไทย การคัดครอง ณ ท่าอากาศยาน การจัดการโรงแรมที่พักที่กักกัน ( Alternative State Quarantine-ASQ) และการตรวจหาเชื้อ เป็นต้น โดยทบทวนจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ 7 แผนการรองรับของพื้นที่ ในด้านการทำความเข้าใจกับสถานประกอบการที่พัก แผนการรองรับของโรงพยาบาล แผนและชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจชุมชน แผนการคัดกรอง แผนการควบคุมดูแลความปลอดภัยขณะพำนัก แผนการขนส่งนักท่องเที่ยว และแผนการติดตามประเมินผลการประชุมครั้งนี้นำโดยนายอำเภอเกาะสมุย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลในพื้นที่ เทศบาลเกาะสมุย ด่านควบคุมโรค ศปก.อ.เกาะสมุย ขนส่งเกาะสมุย บากกอกแอร์เวย์ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธร และตม.

🌴🌴