20 ส.ค. 2563

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่องานพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่องานพัฒนาท้องถิ่น นำโดย ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมพื้นที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายเพื่อเรียนรู้งานพัฒนาเชิงพื้นที่

โดยครั้งนี้ได้เยี่ยมชมโครงการท่าศาลาโมเดล บรรยายแลกเปลี่ยนโดยอาจารย์สุนทร บุญแก้ว ท่าศาลาโมเดลเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านกลุ่มผู้ประกอบการอาหารเครื่องดื่มในพื้นที่ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนท่าศาลา นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมพื้นที่อำเภอปากพนัง นำเสนอการยกระดับภูมิปัญญาต้นจากกับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเริ่มต้นของการพัฒนา กระบวนการพัฒนา ตลอดจนความสำเร็จทีและปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนชุมชน โดย ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การดำเนินงานทั่ง 2 พื้นที่เป็นตัวอย่างด้านการพัฒนาท้องถิ่นต่อวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเพื่อนนำไปปรับใช้กับพื้นที่บริการวิชาการได้เป็นอย่างดี

🌱🌱