16 ก.ย. 2563

โครงการค่ายยุวชนคนรักษ์สมุย 13-14 กันยายน 2563

ในวันที่ 13-14 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้จัด…โครงการค่ายยุวชนคนรักษ์สมุย มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกเชิงอนุรักษ์และการตระหนักในด้านความปลอดภัยทางทะเล เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงช่วยเหลือโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  • วันที่ 1 13 กันยายน 2563 ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงค่าย โดย…นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วันที่ 2 14 กันยายน 2563 ได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์ขยะ 5W1H และการรีไซเคิลพลาสติกเป็นของที่ระลึกพวงกุญแจ ณ ห้องประชุมเฉวง อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ช่วงบ่ายลงพื้นที่ เรียนรู้การช่วยเหลือคนตกน้ำด้วยการโยนเชือก และการช่วยเหลือตนเองด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการลอยตัวในน้ำ ณ โรงแรมละไมวันทา

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีครูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน นักเรียน จำนวน 42 คน จาก…โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และ โรงเรียนวัดหน้าค่าย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🌴🌴

💚💚