โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3
13 ส.ค. 2557

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3


วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนึ้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

วิธีสมัคร และ สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย  โทรศัพท์และแฟกซ์ 077-300257

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
1) ค่าลงทะเบียนสมัครทดสอบเพื่อเข้ารับการอบรม 500 บาท
2) ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 2,500 บาท

การชำระค่าลงทะเบียนทดสอบ ให้ชำระในวันที่สมัครฯ

การสอบคัดเลือกและการประกาศผลสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและสถานที่สอบ ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย 
หรือทางเว็บไซต์ www.inter.sru.ac.th 
สอบถาม ทางหมายเลขโทรศัพท์ 077-300257

สอบเพื่อคัดเลือกเข้าอบรม วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557
สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมละไม ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมละไม ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
และประกาศผลการเข้าร่วมอบรม วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี หรือ www.inter.sru.ac.th สอบถามทางโทรศัพท์ 077-300257


ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 5 กันยายน 2557 ช่วงเวลา 09.00-21.00 น.
ภาควิชาการ เริ่มวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557
ภาคฝึกปฏิบัติภาคสนาม วันพฤหัสบดีที่ 4 และศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

ระเบียบการฝึกอบรม
– ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมทุกวันในภาควิชาการ
– ผู้เข้าอบรมต้องสอบภาควิชาการให้ผ่านร้อยละ 75
– ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติให้ครบจำนวนที่กำหนดไว้
– ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าอบรมลากิจและลาป่วย
– การแต่งกายของผู้เข้าอบรมต้องสุภาพตามสากลนิยม

 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าอบรมมัคคุเทศก์(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3)
2) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายดังกล่าวต้องไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยเปื้อนใดๆ พื้นหลังต้องเป็นสีขาวหรือสีน้ำเงินเท่านั้น)
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5) สำเนาหลักฐานการศึกษาและตัวจริงที่รับรองจากสถาบันการศึกษา 1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ (ใช้สำหรับการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์)
7) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ใบสมัครเข้าอบรมมัคคุเทศก์(ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 3
กำหนดการการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่น 3

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 077-300257

ใส่ความเห็น