12 ธ.ค. 2561

ร่วมเวทีประชาคมเพื่อการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชน

วิทยาลัยนานาติการท่องเที่ยว ร่วมเวทีประชาคมเพื่อการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลด่านสวีประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร และประมง ปัญหาที่พบมากได้แก่ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ การลดต้นทุน การผลิตผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างแบรนด์ ส่วนที่สองคือกลุ่มอาชีพประมงซึ่งมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบจากการทำนากุ้ง ขยะจากพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำสวี สำหรับศักยภาพในพื้นที่ชุมชนมีศักยภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสำหรับกลุ่ม กลุ่มอาชีพประมงก็จะมีการร่วมมือทางการท่องเที่ยว การสร้างกลุ่มเครือข่ายและยกระดับโฮมสเตย์ การสร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยว และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว