12 ก.พ. 2562

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมและกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยมีนายธนาวิทย์ บัวฝ้าย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวเกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์ และนางสาวสุทธิพรรณ ชิตินทร ร่วมต้อนรับพร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย