วิพากษ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
13 ก.ค. 2560

วิทยาลัยนานาชาติฯ วิพากษ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

วิพากษ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว พ.ศ.2556 ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจะต้องรับการปรับปรุงตามรอบ 5 ปีที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษา ทางหลักสูตรจึงจัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คุณลักษณะบัณฑิตท่องเที่ยวในทศวรรษหน้า” ขึ้นมา เพื่อกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว พ.ศ.2561 ไปแล้วนั้น

         จาการที่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทำให้ทางสาขาได้ข้อสรุปสำหรับหลักสูตรพัฒนาใหม่ คือ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ.2561 ซึ่งได้รายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา และคำอธิบายรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หลักสูตรฯดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน คุณภาพการศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีโครงการ “วิพากษ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ” ขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนำเสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป

ใส่ความเห็น