06 มี.ค. 2562

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี รับการตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี

วิทยาลันานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี รับการตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี โดยมี ศ.ดร.นำชัย ทนุผล รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ และ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา เพื่อนำข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนาคณะต่อไป